Tên dự án

Đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển tỷ lệ 1/50 000 khu vực Bình Thuận - Bến Tre

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2009

Năm kết thúc

2009

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

1:50.000,

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (40)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
15066 Thiết kế Kỹ thuật Bình Thuân - Bến Tre 2009 Giấy Quyển
15067 Hồ sơ nghiệm thu Bình Thuân - Bến Tre 2009 Giấy Quyển
15068 Giấy chứng nhận kiểm định nhiệt kế và khí áp kế Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15069 Sổ kiểm nghiệm máy thủy chuẩn đo hạng 3,4 và kỹ thuật Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15070 Kiểm nghiệm máy TĐĐTử Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15071 Kiểm nghiệm mia gỗ Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15072 Ghi chú điểm tọa độ, biên bản bàn giao Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15073 Sổ kiểm nghiệm thiết bị Định vị Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15074 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15075 Sổ đo GPS Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15076 Sổ đo thủy chuẩn hạng 4 Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15077 Sổ đo thủy chuẩn kỹ thuật Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15078 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15079 Sổ đo sâu, đo kiểm tra Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15080 Sổ lấy mẫu chất đáy (đo vẽ chất đáy) Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15081 Thành quả tính toán bình sai tọa độ, độ cao các điểm KTTBĐB Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15082 Bảng tính độ cao điểm “0” trạm nghiệm triều Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15083 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15084 Đồ thị biến thiên mực nước Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Quyển
15085 Đĩa CD ghi số liệu Bình Thuân - Bến Tre 2009,Miền Nam Giấy Đĩa
15086 Sổ kiểm nghiệm thiết bị định vị Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15087 Sổ kiểm nghiệm máy đo sâu Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15088 Sổ kiểm nghiệm máy toàn đạc điện tử Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15089 Sổ quan trắc mực nước Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15090 Sổ đo sâu Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15091 Sổ đo vẽ chất đáy Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15092 Tập số liệu xác định tốc độ sóng âm bằng máy SVP 15 Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Tập
15093 Đồ thị quan trắc mực nước Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15094 Kết quả kiểm tra độ chính xác đo sâu Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Quyển
15095 Tập sơ đồ thi công Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc Giấy Tập
15096 C-48-36-C Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15097 C-48-36-D Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15098 c-48-48-a Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15099 C-49-25-A Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15100 C-49-25-B Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15101 C49-25-C Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15102 C-49-25D Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15103 C-49-26-A Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15104 C-49-26-B Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009
15105 C-49-26C Bình Thuân - Bến Tre 2009, Miền Bắc .dgn; .mxd Mảnh 1/50.000 2009