Tên dự án

Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

29/8/2016

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (40)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14949 Đề cương dự án Nghiên cứu xây dựng quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển Bản giấy Quyển
14950 Báo cáo Thu thập, tổng hợp các tài liệu và xây dựng dự án Bản giấy Quyển
14951 Lập mẫu phiếu điều tra Khảo sát từ bãi biển Mỹ Khê đến bãi biển T18 thuộc vùng bờ Đà Nẵng Phiếu
14952 Phiếu điều tra Khảo sát từ bãi biển Mỹ Khê đến bãi biển T18 thuộc vùng bờ Đà Nẵng Phiếu
14953 Báo cáo kết quả điều tra thực địa Khảo sát từ bãi biển Mỹ Khê đến bãi biển T18 thuộc vùng bờ Đà Nẵng .doc Trang
14954 Báo cáo thu thập thông tin, tài liệu liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn ở trên thế giới .doc Trang
14955 Báo cáo thu thập các thông tin, tài liệu liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn ở Việt Nam .doc Trang
14956 Báo cáo thu thập thông tin, tài liệu về văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn .doc Trang
14957 Báo cáo tổng hợp, đánh giá sơ bộ các thông tin, tài liệu thu thập được .doc Trang
14958 Báo cáo đánh giá các quy định, quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển tại một số nước trên thế giới .doc Trang
14959 Báo cáo tổng quan xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật và thực tiễn thực hiện trong ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển tại Việt Nam .doc Trang
14960 Báo cáo phân tích, đánh giá, kế thừa kinh nghiệm về xây dựng, ban hành quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên thế giới trong điều kiện thực tiễn ở Việt Nam .doc Trang
14961 Báo cáo phân tích, đánh giá ưu điểm và tồn tại của việc thực hiện công tác ứng phó và khắc phục sự cố môi trường hiện hành ở Việt Nam .doc Trang
14962 Báo cáo phân tích, tổng hợp các nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu khi tiến hành điều tra .doc Trang
14963 Báo cáo phân tích, xác định nội dung điều tra, kế hoạch điều tra, lấy mẫu và bảo quản mẫu .doc Trang
14964 Báo cáo phân tích, xác định nội dung điều tra nguyên nhân gây ra sự cố, mức độ sự cố và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan đến sự cố .doc Trang
14965 Báo cáo phân tích, xác định yêu cầu, nội dung đánh giá về quy mô, phạm vi, mức độ của tràn dầu trên biển .doc Trang
14966 Báo cáo phân tích, xác định yêu cầu, nội dung đánh giá tác động, ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến tài nguyên biển, tập trung chủ yếu vào tài nguyên sinh vật biển .doc Trang
14967 Báo cáo nghiên cứu, xác định yêu cầu, nội dung đánh giá tác động, ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến môi trường biển, tập trung chủ yếu vào môi trường trầm tích và môi trường nước biển .doc Trang
14968 Báo cáo phân tích, xác định yêu cầu, nội dung đánh giá ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến các dịch vụ do hệ thống tài nguyên – môi trường mang lại .doc Trang
14969 Báo cáo phân tích, xác định yêu cầu, nội dung đánh giá ảnh hưởng của sự cố tràn dầu đến hoạt động khai thác, sử dụng vùng biển .doc Trang
14970 Báo cáo đề xuất yêu cầu, nội dung đánh giá tác động môi trường do sự cố tràn dầu gây ra .doc Trang
14971 Báo cáo phân tích, xác định nội dung đánh giá chi tiết, mang tính định lượng các tổn thất, thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra đối với tài nguyên biển khu vực có liên quan .doc Trang
14972 Báo cáo phân tích, xác định nội dung đánh giá chi tiết, mang tính định lượng phạm vi, mức độ các tổn thất, thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra đối với các dịch vụ .doc Trang
14973 Báo cáo phân tích, xác định nội dung đánh giá chi tiết, mang tính định lượng phạm vi, mức độ các tổn thất, thiệt hại do sự cố tràn dầu gây ra đối với hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên biển .doc Trang
14974 Báo cáo phân tích, tổng hợp, xây dựng trình tự, nội dung của việc xác định trách nhiệm và quy định về bồi thường thiệt hại do sự cố tràn dầu trên biển .doc Trang
14975 Báo cáo đề xuất nội dung quy định việc xác định các tiêu chí để áp dụng và đánh giá hiệu quả của các biện pháp, giải pháp khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn .doc Trang
14976 Báo cáo phân tích, xác định mục tiêu, trình tự các bước lập kế hoạch phục hồi môi trường do dầu tràn trên biển .doc Trang
14977 Báo cáo phân tích, xác định nội dung, quy định về lộ trình đầu tư, đánh giá tác động môi trường, kinh tế - xã hội của kế hoạch phục hồi môi trường do dầu tràn .doc Trang
14978 Báo cáo phân tích, xác định nội dung, quy định về việc tham gia của các bên liên quan, lấy ý kiến tham vấn của cộng đồng và công khai kế hoạch phục hồi môi trường .doc Trang
14979 Báo cáo đề xuất nội dung, quy định về thẩm quyền, trách nhiệm trong lập, thẩm định và phê duyệt kế hoạch phục hồi môi trường do dầu tràn trên biển .doc Trang
14980 Báo cáo xác định những yêu cầu, nội dung, quy định việc tổ chức thực hiện kế hoạch khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn .doc Trang
14981 Báo cáo xác định những tiêu chuẩn, tiêu chí để giám sát và đánh giá việc thực hiện kế hoạch .doc Trang
14982 Báo cáo đề xuất việc phân công, phân nhiệm đối với các tổ chức, cá nhân tham gia ứng phó và khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn .doc Trang
14983 Báo cáo đề xuất nội dung, quy định về việc giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phục hồi môi trường do dầu tràn .doc Trang
14984 Báo cáo đề xuất nội dung, quy định về việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp, giải pháp khác nhằm khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển .doc Trang
14985 Báo cáo tổng hợp, đề xuất quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển. .doc Trang
14986 Báo cáo hoàn chỉnh quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển .doc Trang
14987 Dự thảo thông tư hướng dẫn về quy trình khắc phục sự cố môi trường do dầu tràn trên biển .doc Trang
14988 Báo cáo tổng kết dự án .doc Trang