Tên dự án

Xây dựng và triển khai chương trình đào tạo, nâng cao năng lực phục vụ quản lý tổng hợp dải ven biển vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

31/12/2014

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (35)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14914 Báo cáo khảo sát tại Nghệ An Quyển
14915 Báo cáo khảo sát tại TT.Huế năm Quyển
14916 Báo cáo khảo sát tại Đà Nẵng, Quảng Nam Quyển
14917 Báo cáo khảo sát thực địa tại TP.HCM và Cần Thơ Quyển
14918 Báo cáo tổng hợp đánh giá nhu cầu đào tạo về QLTHĐB cho cơ quan quản lý tại Trung ương .doc Trang
14919 Báo cáo tổng hợp đánh giá nhu cầu đào tạo về QLTHĐB cho cơ quan quản lý tại địa phương .doc Trang
14920 Báo cáo tổng hợp đánh giá năng lực đào tạo về QLTHĐB .doc Trang
14921 Chương trình khung đào tạo, nâng cao năng lực về QLTHĐB .doc Trang
14922 Tài liệu: Quản lý tổng hợp đới bờ: Những khái niệm cơ bản .doc Trang
14923 Tài liệu: Triển khai chương trình QLTHĐB .doc Trang
14924 Tài liệu: Xây dựng, lập kế hoạch thực hiện chương trình QLTHĐB và Duy trì lâu dài chương trình QLTHĐB .doc Trang
14925 Tài liệu: Giám sát, đánh giá việc thực hiện chương trình QLTHĐB .doc Trang
14926 Tài liệu: Tiếp cận và thực hiện quản lý tổng hợp đới bờ .doc Trang
14927 Bộ phim tài liệu: Dải ven biển - Tiềm năng và giá trị .doc Đĩa
14928 Bộ phim tài liệu: Phát triển đới bờ - Cơ hội và thách thức .doc Đĩa
14929 Báo cáo tổng kết lớp đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ cho cán bộ ở cấp Trung ương (lớp 1) .doc Trang
14930 Báo cáo tổng kết lớp đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ cho cán bộ ở cấp Trung ương (lớp 2) .doc Trang
14931 Báo cáo tổng kết lớp đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ cho cán bộ ở địa phương (tổ chức tại Đà Nẵng) .doc Trang
14932 Báo cáo tổng kết lớp đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ cho cán bộ ở địa phương (tổ chức tại TT.Huế) .doc Trang
14933 Báo cáo tổng kết lớp đào tạo về quản lý tổng hợp đới bờ cho cán bộ ở địa phương (tổ chức tại Nghệ An) .doc Trang
14934 Báo cáo tổng kết dự án .doc Trang
14935 Open space technology Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14936 World cafe Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14937 Timeline Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14938 Appreciative Inquiry Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14939 Fishbowl & Samoan Circle Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14940 Future search Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14941 The Caravan Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14942 Senario Building Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14943 Dynamic Facilitation Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14944 Talkshow Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14945 The basic principles of dialogue process Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14946 Framework for National Coastal And Marine Policy Development Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14947 Convention on the prevention of marine pollution by birds receiving wastes and other substances Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang
14948 Review of Integrated Coastalzone Management & Principals of Best Practice Dịch tài liệu nước ngoài .doc Trang