Tên dự án

Rà soát, bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật và ban hành mới về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

25/7/2018

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (76)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14838 Thuyết minh dự án .doc Trang
14839 Báo cáo Điều tra, khảo sát thực tế Hải phòng, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bà Rịa - Vũng tàu và HCM .doc Trang
14840 Báo cáo Đánh giá hiệu quả thực tiễn hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả của SCTD trên biển ở địa phương so với các văn bản QPPL của Việt Nam trong lĩnh vực có liên quan .doc Trang
14841 Báo cáo Phân tích những bất cập trong việc thực thi các văn bản QPPL liên quan và những kiến nghị, đề xuất của địa phương trong việc bổ sung, sửa đổi hoặc đề nghị ban hành mới các văn bản QPPL liên quan .doc Trang
14842 Báo cáo Đánh giá thực trạng mô hình tổ chức, đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ; cơ chế phối hợp hiệp đồng tại địa phương trong công tác ứng phó với sự cố tràn dầu .doc Trang
14843 Báo cáo Đánh giá thực trạng cơ chế chính sách về công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục trong hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả SCTD, những bất cập trong lập hồ sơ, đòi bồi hoàn do thiệt hại của SCTD gây ra .doc Trang
14844 Báo cáo Rà soát, thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến công tác giám sát, đánh giá rủi ro .doc Trang
14845 Báo cáo Rà soát, thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu .doc Trang
14846 Báo cáo Rà soát, thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
14847 Báo cáo Rà soát, thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến giải quyết hậu quả của SCTD .doc Trang
14848 Báo cáo Rà soát, thu thập, phân loại các văn bản quy phạm pháp luật hiện có có liên quan khác (về sự cố tràn dầu) .doc Trang
14849 Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến công tác giám sát, đánh giá rủi ro .doc Trang
14850 Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến hoạt động ứng phó; .doc Trang
14851 Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến hoạt động khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
14852 Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện có liên quan đến giải quyết hậu quả của SCTD .doc Trang
14853 Báo cáo Tổng hợp, phân tích, đánh giá các văn bản quy phạm pháp luật hiện có có liên quan khác (về lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu) .doc Trang
14854 Báo cáo Đánh giá công tác triển khai, thực thi các văn bản QPPL hiện nay và sự phối hợp giữa các ngành, các cấp trong công tác ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu trên biển .doc Trang
14855 Báo cáo đề xuất danh mục các văn bản QPPL cần sửa đổi, bổ sung (về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển) .doc Trang
14856 Báo cáo đề xuất danh mục các văn bản QPPL cần ban hành mới giai đoạn 2012-2015(về lĩnh vực giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển) .doc Trang
14857 Báo cáo Tìm hiểu, thu thập tài liệu của các nước ngoài có liên quan đến ứng phó và khắc phục sự cố tràn dầu .doc Trang
14858 MANUAL ON OIL POLLUTION, SECTION I: PREVENTION- SUBMITTED BY VENEZUELA Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14859 UNITED STATES COAST GUARD- MARINE SAFETY OFFICE SAVANNAH/ AREA CONTINGENCY PLAN Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14860 AUSTRALIA’S NATIONAL PLAN TO COMBAT POLLUTION OF THE SEA BY OIL AND OTHER NOXIOUS AND HAZARDOUS SUBSTANCES -2011 Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14861 ENVIRONMENTAL SENSITIVITY INDEX GUIDELINES VERSION 3.0 Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14862 IMO/UNEP MANUAL ON OIL SPILL DAMAGE ASSESSMENT AND REINSTATEMENT Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14863 IMO/UNEP MANUAL ON MARINE OIL SPILL RISK EVALUATION AND ASSESSMENT OF RESPONSE PREPAREDNESS Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14864 CRITERIA FOR EVALUATING OIL SPILL. PLANNING AND RESPONSE OPERATIONS. ECOSYSTEM MANAGEMENT & ASSOCIATES, INC. REPORT 07-02 (REVISED JUNE 2008) Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14865 ANNUALI REPORT 2008- INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS IN 2008 Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14866 OIL SPILL CONTINGENCY PLAN OF DEPARTMENT OF TRANSPORT (WESTERN AUSTRALIAN STATE) Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14867 OIL SPILL CONTINGENCY PLAN OF FOWEY HARBOUR Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14868 CONTINGENCY PLANNING FOR MARINE POLLUTION PREPAREDNESS AND RESPONSE: GUIDELINES FOR PORTS Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14869 UK NATIONAL CONTINGENCY PLAN FOR MARINE POLLUTION FROM SHIPPING AND OFFSHORE INSTALLATIONS Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14870 Part 300: NATIONAL OIL AND HAZARDOUS SUBSTANCES POLLUTION CONTINGENCY PLAN Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14871 INCIDENTS INVOLVING THE IOPC FUNDS – 2010 Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14872 ANNUAL REPORT 2009 - INTERNATIONAL OIL POLLUTION COMPENSATION FUNDS Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14873 IOPC CLAIMS MANUAL Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14874 ASSESSMENT OF OIL SPILL RESPONSE CAPABILITIES Mua tài liệu tiếng Anh .doc Trang
14875 ВЫБОР ВАРИАНТА ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14876 ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МИНИМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НЕФТЯНОГО РАЗЛИВА Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14877 РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИКВИДАТОРА ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14878 РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ НА ВОДЕ Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14879 РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ УЧЕНИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14880 Готовности к разливам нефти и их ликвидация Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14881 Компенсация за разливы нефти Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14882 Руководство по обеспечению готовности и реагирования со многими уровнями в разливов нефти и реализации Mua tài liệu tiếng Nga .doc Trang
14883 Chỉ dẫn về ước lượng rủi ro dầu tràn trên biển và đánh giá về sự chuẩn bị ứng phó (IMO/UNEP Manual on marine oil spill risk evaluation and assessment of response preparedness). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14884 Hướng dẫn đánh giá thiệt hại do dầu tràn và phục hồi (IMO/UNEP Manual on Oil Spill Damage Assessment and Reinstatement). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14885 Tài liệu hướng dẫn Đánh giá về năng lực ứng phó SCTD (Manuals and guidance documents Assessment of Oil Spill Response Capabilities). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14886 Kế hoạch quốc gia ứng phó với dầu tràn và các chất độc hại trên biển của Úc (Australia’s National Plan to Combat Pollution of the Sea by Oil and Other Noxious and Hazardous Substances -2011). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14887 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dầu tràn của Cảng Fowey (Oil spill contingency plan of Fowey Harbour). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14888 Xây dựng kế hoạch khẩn cấp sẵn sàng và ứng phó với ô nhiễm biển: hướng dẫn đối với các cảng (UK Contingency Planning for Marine Pollution Preparedness and Response: Guidelines for Ports). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14889 Kế hoạch quốc gia ứng phó khẩn cấp với dầu tràn và các chất độc hại trên biển của Mỹ (US National oil and hazardous substances pollution contingency plan). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14890 Kế hoạch quốc gia ứng phó khẩn cấp với ô nhiễm biển đối với tàu thuyền và hệ thống thiết bị lắp đặt ngoài khơi của Anh (UK National contingency plan for marine pollution from shipping and offshore installations). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14891 Kế hoạch ứng phó khẩn cấp với dầu tràn của Bộ giao thông, Bang miền Tây, Liên Bang Úc (Oil spill contingency plan of department of transport,Western Australian State). Tài liệu dịch tiếng Anh .doc Trang
14892 Hướng dẫn xây dựng kế hoạch khẩn cấp cho SCTD trên sông, biển (РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ДЕЙСТВИЙ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ НА ВОДЕ). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14893 Lựa chọn phương án ứng phó SCTD để giảm thiểu thiệt hại (ВЫБОР ВАРИАНТА ЛИКВИДАЦИИ РАЗЛИВА НЕФТИ В ЦЕЛЯХ СНИЖЕНИЯ УЩЕРБА). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14894 Hướng dẫn việc lập kế hoạch luyện tập ứng phó SCTD(РУКОВОДСТВО ПО ПЛАНИРОВАНИЮ УЧЕНИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ НЕФТЯНЫХ РАЗЛИВОВ). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14895 Hướng dẫn về bảo đảm chuẩn bị sẵn sàng ứng phó theo nhiều mức độ với dầu tràn và tổ chức thực hiện (Руководство по обеспечению готовности и реагирования со многими уровнями в разливов нефти и реализации). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14896 Các nguyên tắc cơ bản và quản lý việc giảm thiểu chất thải do dầu tràn (ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ МИНИМИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ОТХОДАМИ НЕФТЯНОГО РАЗЛИВА). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14897 Chuẩn bị sẵn sàng và ứng phó với SCTD - Tổng hợp các Báo cáo (готовности К РАЗЛИВАМ НЕФТИ и ИХ ЛИКВИДАЦИЯ). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14898 Sự bồi hoàn do SCTD gây ra (Компенсация за разливЫ нефти). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14899 Hướng dẫn về an toàn trong ứng phó SCTD(РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЛИКВИДАТОРА ПРИ РАЗЛИВАХ НЕФТИ). Tài liệu dịch tiếng Nga .doc Trang
14900 Báo cáo Phân tích các mức độ, cấp độ ứng phó SCTD theo thông lệ quốc tế để làm cơ sở cho hoạt động chuẩn bị, phối hợp ứng phó, khắc phục hậu quả SCTD .doc Trang
14901 Báo cáo Nghiên cứu đề xuất việc cấp phép và phối hợp hoạt động với lực lượng ứng phó SCTD quốc tế tại Việt Nam .doc Trang
14902 Báo cáo Những đề xuất về cơ chế tài chính cho hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố do dầu tràn .doc Trang
14903 Báo cáo Hoạt động phối hợp giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục hậu quả SCTD giữa các cơ quan đầu mối quốc gia .doc Trang
14904 Báo cáo Quy định trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân đối với hoạt động chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD .doc Trang
14905 Báo cáo Hoạt động chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD đối với các cơ sở ngoài khơi .doc Trang
14906 Báo cáo Hoạt động chuẩn bị, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả SCTD đối với các cảng biển và cơ sở dầu khí ven biển .doc Trang
14907 Đề cương Quy chế phối hợp giám sát, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành .doc Trang
14908 Dự thảo Quy chế phối hợp giám sát, ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành .doc Trang
14909 Báo cáo Nghiên cứu đề xuất khung pháp lý của Kế hoạch khẩn cấp của Quốc gia ứng phó với ô nhiễm dầu .doc Trang
14910 Báo cáo Nghiên cứu, đề xuất khung pháp lý để kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch khẩn cấp ứng phó ô nhiễm dầu trên tàu biển .doc Trang
14911 Đề cương Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó, khắc phục SCTD trên biển .doc Trang
14912 Dự thảo Thông tư của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó, khắc phục SCTD trên biển .doc Trang
14913 Báo cáo tổng kết dự án .doc Trang