Tên dự án

Điều tra đánh giá hiện trạng các hệ sinh thái biển tại một số đảo ven bờ thuộc vùng biển Trung Bộ

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

30/12/2016

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (15)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14823 Thuyết minh dự án .doc Trang
14824 Báo cáo sơ bộ kết quả khảo sát .doc
14825 Biểu phân tích mẫu nước tại đảo Cồn Cỏ .doc
14826 Biểu phân tích mẫu trầm tích tại đảo Cồn Cỏ .doc
14827 Sơ đồ khảo sát lấy mẫu đảo Cồn Cỏ .doc Tờ
14828 Nhật ký khảo sát .doc Quyển
14829 Biểu phân tích mẫu trứng cá, cá con .doc Trang
14830 Biểu phân tích san hô .doc Trang
14831 Biểu phân tích giun nhiều tơ .doc Trang
14832 Biểu phân tích mẫu ngành thân mềm .doc Trang
14833 Biểu phân tích nhóm giáp xác .doc Trang
14834 Biểu phân tích mẫu ngành da gai .doc Trang
14835 Biểu phân tích mẫu cá biển khơi .doc Trang
14836 Biểu phân tích mẫu cá san hô .doc Trang
14837 Báo cáo kết thúc dự án .doc Trang