Tên dự án

Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

24/1/2016

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (54)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14769 Thuyết minh dự án:“Xây dựng chương trình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển phía Nam và Tây Nam Bộ Việt Nam” .doc Trang
14770 Báo cáo tổng kết Dự án .doc Trang
14771 Tổng hợp, phân tích, tính toán xác định chế độ gió khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14772 Tổng hợp, phân tích, tính toán thống kê số liệu bão khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14773 Tổng hợp, phân tích, tính toán xác định chế độ sóng khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14774 Tổng hợp, phân tích, tính toán xác định chế độ dòng chảy khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14775 Tổng hợp, phân tích số liệu mực nước, tính toán xác định chế độ thủy triều khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14776 Tổng hợp, phân tích và tính toán trường nhiệt độ trung bình tháng trên khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang từ những nguồn dữ liệu hiện có .doc Trang
14777 Tổng hợp, phân tích và tính toán trường độ muối trung bình tháng khu vực biển phía biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang từ những nguồn dữ liệu hiện có .doc Trang
14778 Phân tích, lựa chọn mô hình sóng thích hợp để tính toán phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14779 Thiết lập miền tính, lưới tính cho mô hình sóng .doc Trang
14780 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình sóng .doc Trang
14781 Xây dựng các module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình sóng .doc Trang
14782 Tính toán thử nghiệm, kiểm chứng mô hình sóng .doc Trang
14783 Xây dựng module chiết xuất và chuẩn hóa các kết quả của mô hình sóng phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14784 Thiết lập qui trình, hướng dẫn sử dụng mô hình sóng .doc Trang
14785 Phân tích, lựa chọn mô hình dòng chảy thích hợp để tính toán dòng chảy phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14786 Thiết lập miền tính, lưới tính cho mô hình dòng chảy .doc Trang
14787 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình dòng chảy .doc Trang
14788 Xây dựng các module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình dòng chảy .doc Trang
14789 Tính toán thử nghiệm, kiểm chứng mô hình dòng chảy .doc Trang
14790 Xây dựng module chiết xuất và chuẩn hóa các kết quả của mô hình dòng chảy phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14791 Thiết lập qui trình, hướng dẫn sử dụng mô hình dòng chảy .doc Trang
14792 Phân tích tổng quan các quá trình lan truyền và biến đổi dầu trong biển trên mặt biển .doc Trang
14793 Tổng quan về các mô hình số trị dự báo lan truyền và biến đổi dầu ô nhiễm trên mặt biển ở Việt Nam và trên thế giới .doc Trang
14794 Đề xuất các giải pháp để xây dựng hệ thống các mô hình số trị dự báo lan truyền và biến đổi dầu ô nhiễm trên mặt biển .doc Trang
14795 Xác định phương pháp, sơ đồ và mô hình số trị thích hợp nhất tính toán lan truyền dầu trên mặt biển .doc Trang
14796 Xây dựng mô hình tính toán quá trình vận chuyển và biến đổi dầu trên mặt biển .doc Trang
14797 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình dự báo lan truyền và biến đổi dầu ô nhiễm trên mặt biển .doc Trang
14798 Xây dựng các module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình dự báo lan truyền và biến đổi dầu ô nhiễm trên mặt biển .doc Trang
14799 Xác định phương pháp, sơ đồ và mô hình số trị thích hợp nhất tính vận chuyển và khuếch tán dầu hòa tan trong nước .doc Trang
14800 Xây dựng mô hình tính toán quá trình vận chuyển và khuếch tán dầu hòa tan trong nước .doc Trang
14801 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình tính toán quá trình vận chuyển và khuếch tán dầu hòa tan trong nước .doc Trang
14802 Xây dựng các module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình tính toán quá trình vận chuyển và khuếch tán dầu hòa tan trong nước .doc Trang
14803 Xác định phương pháp, sơ đồ và mô hình số trị thích hợp nhất tính vận chuyển của các giọt dầu lơ lửng .doc Trang
14804 Xây dựng mô hình tính toán quá trình vận chuyển của các giọt dầu lơ lửng .doc Trang
14805 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình tính toán qua trình vận chuyển của các giọt dầu lơ lửng .doc Trang
14806 Xây dựng các module chuẩn hóa dữ liệu đầu vào cho mô hình tính toán quá trình vận chuyển của các giọt dầu lơ lửng .doc Trang
14807 Tích hợp các mô hình để tính toán mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14808 Thiết lập miền tính, lưới tính cho mô hình mô phỏng vết dầu loang khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14809 Xây dựng module tích hợp mô hình khí tượng vào chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14810 Xây dựng module tích hợp mô hình sóng vào chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14811 Xây dựng module tích hợp mô hình dòng chảy vào chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14812 Xây dựng chương trình lõi tích hợp các module để mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14813 Tính toán thử nghiệm và kiểm chứng chương trình cho một trường hợp cụ thể .doc Trang
14814 Thiết lập qui trình, hướng dẫn sử dụng chương trình .doc Trang
14815 Phân tích, lựa chọn mô hình khí tượng thích hợp để tính toán các trường khí tượng phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14816 Thiết lập miền tính, lưới tính để tính các trường khí tượng cho khu vực biển các tỉnh Cà Mau và Kiên Giang .doc Trang
14817 Xác định điều kiện ban đầu và điều kiện biên cho mô hình khí tượng. .doc Trang
14818 Xây dựng module tự động tải và chuẩn hóa số liệu đầu vào phục vụ dự báo khí tượng .doc Trang
14819 Tính toán thử nghiệm, kiểm chứng mô hình khí tượng .doc Trang
14820 Xây dựng module chiết xuất và chuẩn hóa các kết quả của mô hình khí tượng phục vụ chương trình mô phỏng vết dầu loang .doc Trang
14821 Thiết lập qui trình, hướng dẫn sử dụng bộ chương trình dự báo khí tượng .doc Trang
14822 Thu thập, tổng hợp các tài liệu để xây dựng thuyết minh dự án .doc Trang