Tên dự án

Đánh giá và xác định điểm nóng môi trường ven biển và một số hải đảo ven bờ Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

15/12/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (66)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14703 Báo cáo tổng kết dự án .doc Trang
14704 Báo cáo xây dựng bộ tiêu chí xác định các điểm nóng môi trường .doc Trang
14705 Báo cáo nhân tố tạo nên các “điểm nóng” môi trường .doc Trang
14706 Báo cáo tác động của các “điểm nóng” môi trường đến các hoạt động kinh tế, xã hội của địa phương .doc Trang
14707 Báo cáo thu thập số liệu tổng quan và tình hình xử lý sơ bộ dữ liệu .doc Trang
14708 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Quảng Ninh .doc Trang
14709 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Hải Phòng .doc Trang
14710 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Thanh Hóa .doc Trang
14711 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Nghệ An .doc Trang
14712 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Hà Tĩnh .doc Trang
14713 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Quảng Bình .doc Trang
14714 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Thừa Thiên – Huế .doc Trang
14715 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Quảng Nam .doc Trang
14716 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Quảng Ngãi .doc Trang
14717 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Bình Định .doc Trang
14718 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Phú Yên .doc Trang
14719 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Khánh Hòa .doc Trang
14720 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Trà Vinh .doc Trang
14721 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Cà Mau .doc Trang
14722 Tình hình thu thập thông tin, phân loại, tổng hợp, cập nhật số liệu tỉnh Kiên Giang .doc Trang
14723 Báo cáo đánh giá tình hình khảo sát thực địa tại 3 miền Bắc, Trung, Nam .doc Trang
14724 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch ngành kinh tế Hàng hải .doc Trang
14725 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch lĩnh vực kinh tế hải sản .doc Trang
14726 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch ngành kinh tế du lịch .doc Trang
14727 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch ngành kinh tế công nghiệp .doc Trang
14728 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch lĩnh vực khai thác và chế biến dầu khí .doc Trang
14729 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch kinh tế ngành muối .doc Trang
14730 Báo cáo thu thập thông tin, đánh giá quy hoạch hoạt động khai khoáng ven biển .doc Trang
14731 Báo cáo xu thế phát triển và đánh giá tác động của hoạt động đóng mới và sửa chữa tàu biển .doc Trang
14732 Báo cáo xu thế phát triển và đánh giá tác động của hoạt động chế biến thủy sản .doc Trang
14733 Báo cáo xu thế phát triển và đánh giá tác động của hoạt động khai thác than và khoáng sản .doc Trang
14734 Báo cáo xu thế phát triển và đánh giá tác động của hoạt động chế biến và tàng trữ dầu khí .doc Trang
14735 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Chu Lai – Quảng Nam Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14736 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Chân Mây Lăng Cô – Thừa Thiên Huế Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14737 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Định An – Trà Vinh Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14738 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Đông Nam – Nghệ An Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14739 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14740 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14741 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Hòn La – Quảng Bình Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14742 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Năm Căn – Cà Mau Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14743 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Nghi Sơn – Thanh Hoá Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14744 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Nhơn Hội – Bình Định Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14745 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Nam Phú Yên – Phú Yên Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14746 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Phú Quốc – Kiên Giang Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14747 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Vân Đồn – Quảng Ninh Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14748 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Vân Phong – Khánh Hoà Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14749 Bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Vũng Áng – Hà Tĩnh Hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (15 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14750 Bản đồ tổng hợp hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển Tổng hợp hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển (Dải ven biển cả nước) Tờ 1/1.000.000
14751 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải – Hải Phòng xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14752 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Vân Đồn – Quảng Ninh xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14753 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Định An – Trà Vinh xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14754 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Đông Nam – Nghệ An xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14755 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Dung Quất – Quảng Ngãi xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14756 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Hòn La – Quảng Bình xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14757 Bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển khu kinh tế Nhơn Hội – Bình Định xu thế điểm nóng môi trường ven biển (7 khu kinh tế ven biển) Tờ 1/25.000
14758 Bản đồ tổng hợp xu thế điểm nóng môi trường ven biển Tổng hợp xu thế điểm nóng môi trường ven biển (Dải ven biển cả nước) Tờ 1/1.000.000
14759 Danh sách các hộ tham gia điều tra về môi trường- Phiếu điều tra Danh sách các hộ tham gia điều tra về môi trường- Phiếu điều tra (15 tỉnh) Quyển
14760 Nhật ký lấy mẫu Lấy mẫu và phân tích mẫu Quyển
14761 Phiếu giao nhận mẫu Lấy mẫu và phân tích mẫu Phiếu
14762 Kết quả phân tích mẫu nước biển ven bờ và mẫu trầm tích Lấy mẫu và phân tích mẫu Quyển
14763 Báo cáo phương án kỹ thuật thành lập bản đồ tổng hợp hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển, tỷ lệ 1/1.000.000 Cả nước Quyển
14764 Báo cáo phương án kỹ thuật thành lập bản đồ hiện trạng điểm nóng môi trường ven biển, tỷ lệ 1/25.000 15 điểm nóng là 15 KKT Quyển
14765 Báo cáo phương án kỹ thuật thành lập bản đồ tổng hợp xu thế điểm nóng môi trường ven biển, tỷ lệ 1/1.000.000 Cả nước Quyển
14766 Báo cáo phương án kỹ thuật thành lập bản đồ xu thế điểm nóng môi trường ven biển, tỷ lệ 1/25.000 (7 KKT: Vân Đồn, Đình Vũ-Cát Hải, Đông Nam Nghệ An, Hòn La, Dung Quất, Nhơn Hội, Định An) 7 điểm nóng là 7 KKT Quyển
14767 Số liệu kinh tế-xã hội, môi trường phục vụ thành lập bản đồ xu thế điểm nóng môi trường Quyển
14768 Đĩa CD lưu toàn bộ sản phẩm của dự án Bộ