Tên dự án

Nghiên cứu giải pháp bảo vệ khu vực nhạy cảm với thiên tai phục vụ sử dụng hợp lý và phát triển bền vững dải ven biển vùng sinh thái đặc thù Quảng Bình - Quảng Trị

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2014

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (12)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14646 Đề cương thuyết minh đề tài được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt đề tài) .doc Quyển
14647 Báo cáo tổng kết đề tài .doc Quyển
14648 Báo kết quả thực địa hiện trạng xói lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Quảng Bình .doc Quyển
14649 Báo kết quả thực địa hiện trạng xói lở, bồi tụ khu vực ven biển tỉnh Quảng Trị .doc Quyển
14650 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình xói lở, bồi tụ bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị .doc Quyển
14651 Báo cáo chuyên đề: Tổng hợp, đánh giá tình hình xói lở, bồi tụ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị .doc Quyển
14652 Báo cáo chuyên đề: Phân tích, xác định khu vực bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị nhạy cảm với xói lở, bồi tụ .doc Quyển
14653 Báo cáo chuyên đề: Nguyên nhân tự nhiên và tác động của con người gây ra bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị nhạy cảm với xói lở, bồi tụ .doc Quyển
14654 Báo cáo chuyên đề: Các giải pháp bảo vệ bờ biển nhạy cảm với xói lở, bồi tụ: giải pháp về thể chế quản lý và giải pháp khoa học công nghệ cho khu vực xói lở, bồi tụ trọng điểm, nhạy cảm .doc Quyển
14655 Báo cáo: Bổ sung, biên tập sơ đồ cảnh báo khu vực đường bờ biển Quảng Bình, Quảng Trị nhạy cảm với xói lở, bồi tụ, tỉ lệ 1:25.0000 .doc Quyển
14656 Đĩa DVD bao gồm tài liệu đề tài, sản phẩm trung gian Cái
14657 Mẫu phiếu điều tra về hiện trạng xói lở,bồi tụ bờ biển các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị .doc Phiếu