Tên dự án

Nghiên cứu, đánh giá nguồn gốc, sự di chuyển và tích tụ của rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng. Đề xuất giải pháp quản lý rác thải biển

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2014

Năm kết thúc

2014

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (15)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14631 Đề cương thuyết minh đề tài được phê duyệt (kèm theo Quyết định phê duyệt đề tài) .doc Quyển
14632 Báo cáo tổng kết đề tài .doc Quyển
14633 Báo cáo tổng quan về nguồn gốc rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng. .doc Quyển
14634 Báo cáo chuyên đề về chế độ gió, sóng, thủy triều ảnh hưởng đến sự di chuyển rác thải biển vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng .doc Quyển
14635 Báo cáo kết quả khảo sát tại Đồ Sơn- Hải Phòng. .doc Quyển
14636 Tổng hợp, xử lý, phân tích số liệu điều tra về hiện trạng tích tụ rác thải biển vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng. .doc Quyển
14637 Báo cáo về thực tiễn nghiên cứu rác thải biển trên thế giới. .doc Quyển
14638 Báo cáo chuyên đề về sự ảnh hưởng của các dòng hải lưu đến sự di chuyển rác thải biển vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng. .doc Quyển
14639 Báo cáo chuyên đề về các điều kiện địa hình ảnh hưởng đến sự di chuyển rác thải biển vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng .doc Quyển
14640 Báo cáo chuyên đề về tác động của nước dâng do bão và gió mùa đến di chuyển và tích tụ rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh –Hải Phòng .doc Quyển
14641 Báo cáo chuyên đề về hiện trạng tích tụ rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng vào mùa mưa. .doc Quyển
14642 Báo cáo chuyên đề về hiện trạng tích tụ rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh-Hải Phòng vào mùa khô. .doc Quyển
14643 Báo cáo chuyên đề về nghiên cứu, đề xuất các giải pháp nâng cao nhận thức về rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh - Hải Phòng giai đoạn 2013-2016 .doc Quyển
14644 Dự thảo chương trình tuyên truyền, nâng cao nhận thức về rác thải biển ở vùng biển ven bờ Quảng Ninh – Hải Phòng. .doc Quyển
14645 Đĩa DVD bao gồm tài liệu đề tài, sản phẩm trung gian, mẫu phiếu điều tra. Cái