Tên dự án

Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2012

Năm kết thúc

2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Nghĩa

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (18)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14611 Thu thập, phân tích,đánh giá các văn bản pháp luật về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học lĩnh vực địa chất, khoáng sản biển. .doc Quyển
14612 Thu thập, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về đất ven biển, đảo và hải đảo. .doc Quyển
14613 Thu thập, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về khí tượng, thủy văn, hải dương học. .doc Quyển
14614 Thu thập, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về sinh vật, sinh thái, nguồn lợi thủy sản biển. .doc Quyển
14615 Thu thập, phân tích, đánh giá các văn bản pháp luật về điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về giao thông vận tải biển, xây dựng công trình biển. .doc Quyển
14616 Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học về biển và hải đảo của các Bộ, ngành, địa phương. .doc Quyển
14617 Nghiên cứu xác định phạm vi, đối tượng điều chỉnh để tăng cường năng lực quản lý nhà nước về điều tra cơ bản và nghiên cứu khoa học biển theo các nguyên tắc quản lý tổng hợp thống nhất về biển, đảo. .doc Quyển
14618 Nghiên cứu đề xuất các nội dung phục vụ xây dựng quy định về hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển, hải đảo. .doc Quyển
14619 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: Nghiên cứu cơ sở khoa học phục vụ xây dựng quy định về hoạt động điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học biển và hải đảo .doc Quyển
14620 Đĩa CD ghi số liệu Đĩa
14621 Quyết định số 202/QĐ/TCBHĐVN ngày 28 tháng 8 năm 2012 về việc công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học công nghệ .doc Quyển
14622 Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý phục vụ xây dựng nội dung quy định quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm khu vự ven biển .doc Quyển
14623 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả pháp lý về quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt động thủy nội địa, hằng hải, dầu khí theo quy định quản lý tổng hợp tài nguyên và môi trường biển và hải đảo .doc Quyển
14624 Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả pháp lý về quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm đối với hoạt động công nghiệp, thủy sản, du lịch biển .doc Quyển
14625 Nghiên cứu quy định pháp trong quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm, hải đảo theo các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã đăng ký gia nhập .doc Quyển
14626 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quarphaps lý trong phối hợp quản lý nhà nước với chất thải và kiểm soát ô nhiễm biển và hải đảo .doc Quyển
14627 Ngiên cứu đề xuất nội dung quy định quản lý chất thải và kiểm soát ô nhiễm biển, hải đảo .doc Quyển
14628 Báo cáo kết quả đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công “Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lysphucj vụ xây dựng nội dung quy định quản lý chất thairvaf kiểm soát ô nhiễm môi trường biển và hải đảo” .doc Quyển