Tên dự án

Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (dispersant) trên biển Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

20/1/2016

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (53)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14205 Tổng quan pháp luật Việt Nam về phòng, chống ô nhiễm dầu ở các vùng biển .doc Quyển 2016
14206 Phương án ứng phó sự cố tràn dầu trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh .doc Quyển 2016
14207 Ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý dầu tràn trên biển .doc Quyển 2016
14208 Quyết định số 18/2009/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ về việc “Phê duyệt tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng biển và ven biển Việt Nam thuộc Vịnh Thái Lan thời kỳ đến năm 2020 .doc Quyển 2016
14209 Tổng quan về dầu tràn .doc Quyển 2016
14210 Thu thập tài liệu liên quan đến sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14211 Manual on the applicability of oil spill dispersants .doc Quyển 2016
14212 Arpel environmental guidelineGuideline for the use of dispersants on oil spills .doc Quyển 2016
14213 Oil Spill Dispersants Guidelines .doc Quyển 2016
14214 Guideline for the Use of Dispersants .doc Quyển 2016
14215 Oil spill Dispersants efficacy and effects .doc Quyển 2016
14216 Effects of Oil Dispersants and Oil Emulsions on Marine Animals .doc Quyển 2016
14217 Oil Spill Dispersants .doc Quyển 2016
14218 A Decision-Maker’s Guide to Dispersants .doc Quyển 2016
14219 Oil Spill Dispersants (Guidelines for use in New Zealand) .doc Quyển 2016
14220 Tổng hợp biên dịch các tài liệu thu thập tiếng nước ngoài .doc Quyển 2016
14221 Chất phân tán Corexit (R) EC 9500 A .doc Quyển 2016
14222 Chất phân tán Corexit (R) EC 9527 A .doc Quyển 2016
14223 Chất phân tán JD 2000 .doc Quyển 2016
14224 Chất phân tán SÀ-RON Gold .doc Quyển 2016
14225 Chất phân tán Sea Brat #4 .doc Quyển 2016
14226 Hướng dẫn sử dụng chất phân tán trong tràn dầu .doc Quyển 2016
14227 Sử dụng chất phân tán xử lý vết dầu loang trên biển .doc Quyển 2016
14228 Hướng dẫn sử dụng chất phân tán dầu tràn .doc Quyển 2016
14229 Hướng dẫn về việc áp dụng của các chất phân tán dầu tràn .doc Quyển 2016
14230 Ảnh hưởng của chất phân tán dầu và dầu nhũ tương lên các động vật biển .doc Quyển 2016
14231 Vai trò của chất phân tán trong ứng phó sự cố tràn dầu .doc Quyển 2016
14232 Tổng hợp, phân tích các thông tin, tài liệu số liệu liên quan đến ứng phó sự cố tràn dầu và các loại dầu tràn ở khu vực Vịnh Thái Lan để làm cơ sở cho việc lựa chọn các loại CPT cho phù hợp .doc Quyển 2016
14233 Phân tích, đánh giá quy trình sử dụng và các trang thiết bị sử dụng trong quá trình phun CPT đang được sử dụng trên thế giới .doc Quyển 2016
14234 Đánh giá khả năng các nguồn lực tham gia vào quá trình sử dụng CPT trong xử lý dầu tràn trên biển vùng Vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14235 Thiết lập các kịch bản tác động của các yếu tố khí tượng đến việc sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14236 Tính toán trường khí tượng theo các kịch bản đã thiết lập (không tính phụ lục) .doc Quyển 2016
14237 Đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng đến hiệu quả sử dụng CPT trong xử lý dầu tràn trên biển vùng Vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14238 Thiết lập miền địa hình chi tiết xác định miền tính toán trường sóng và dòng chảy khu vực biển vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14239 Phân tích. thống kê và thiết lập các điều kiện sóng tác động đến việc sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14240 Tính toán trường sóng theo các điều kiện sóng đã thiết lập .doc Quyển 2016
14241 Phân tích. lựa chọn kịch bản để tính toán trường dòng chảy tác động đến việc sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14242 Tính toán trường dòng chảy tổng hợp khu vực biển vịnh Thái Lan theo các kịch bản đã chọn (không tính phụ lục) .doc Quyển 2016
14243 Đánh giá tác động của các yếu tố hải văn (sóng. dòng chảy. địa hình…) đến hiệu quả sử dụng CPT trong xử lý dầu tràn trên biển vùng Vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14244 Đánh giá tác động của CPT sử dụng trong khu vực đến các khu vực biển nhạy cảm khác nhau (các khu bảo tồn biển. rạn san hô. thảm cỏ biển. các khu hệ cá.…) .doc Quyển 2016
14245 Xây dựng danh mục các loại CPT để ứng phó sự cố tràn dầu trên biển vùng Vịnh Thái Lan (Nhà sản xuất. hướng dẫn sử dụng. các nguồn cung cấp…) .doc Quyển 2016
14246 Xác định điều kiện quyết định việc sử dụng CPT khi xảy ra sự cố tràn dầu trên biển vùng Vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14247 Thiết lập tài liệu hướng dẫn chuẩn bị cho việc tiến hành sử dụng CPT tại Việt Nam. .doc Quyển 2016
14248 Lựa chọn phương pháp phun CPT theo các điều kiện cụ thể. .doc Quyển 2016
14249 Xác định các thiết bị dùng để phun và yêu cầu kỹ thuật trong quá trình phun CPT tương ứng với các phương pháp. .doc Quyển 2016
14250 Các cơ sở cho việc đánh giá tác động của việc sử dụng CPT đến môi trường .doc Quyển 2016
14251 Đảm an toàn và bảo vệ môi trường trong vận chuyển. bảo quản. sử dụng và tiêu hủy CPT .doc Quyển 2016
14252 Xây dựng hoàn chỉnh quy trình sử dụng CPT trong xử lý dầu tràn trên biển vùng Vịnh Thái Lan .doc Quyển 2016
14253 Các quy định trong việc xây dựng sơ đồ phân vùng CPT (địa hình. các khu vực nhạy cảm. các lớp thông tin…) .doc Quyển 2016
14254 Xây dựng sơ đồ phân vùng sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14255 Đề xuất việc phân cấp trách nhiệm trong thực hiện quy trình sử dụng CPT .doc Quyển 2016
14256 Xây dựng dự thảo thông tư .doc Quyển 2016
14257 Báo cáo tổng kết Dự án “Nghiên cứu, xây dựng quy trình sử dụng chất phân tán (dispersant) trên biển Việt Nam” .doc Quyển 2016