Tên dự án

Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng đến tài nguyên, môi trường các huyện đảo và đề xuất các giải pháp ứng phó

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2015

Năm kết thúc

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

24/7//2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

Người nhập số liệu

Thư

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (69)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
14136 Thuyết minh dự án giấy Trang 24/7/2015
14137 Thu thập các số liệu, tài liệu, địa mạo, địa chất giấy Trang 24/7/2015
14138 Thu thập các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, hải văn giấy Trang 24/7/2015
14139 Thu thập các số liệu, tài liệu về tài nguyên (tài nguyên đất, tài nguyên nước, tài nguyên khí hậu, tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên vị thế, tài nguyên du lịch, …)rạn san hô, thảm cỏ biển giấy Trang 24/7/2015
14140 Thu thập các số liệu, tài liệu về môi trường (môi trường đất, môi trường nước, môi trường sinh thái, …) giấy Trang 24/7/2015
14141 Thu thập các số liệu, tài liệu về hoạt động kinh tế, xã hội giấy Trang 24/7/2015
14142 Thu thập các số liệu, tài liệu về các hiện tượng thiên tai (bão, lũ lụt, hạn hán, triều cường, …) giấy Trang 24/7/2015
14143 Thu thập các số liệu, tài liệu về hiện trạng và quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội; giấy Trang 24/7/2015
14144 Thu thập các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài nước về các kịch bản BĐKH và NBD giấy Trang 24/7/2015
14145 Thu thập các tài liệu liên quan tới phương pháp đánh giá tác động của BĐKH và NBD tới tài nguyên môi trường giấy Trang 24/7/2015
14146 Thu thập các tài liệu, các nghiên cứu, các phương pháp trên thế giới về phân tích chi phí – lợi ích của các giải pháp thích ứng để giảm thiểu tác động xấu của BĐKH và NBD tới tài nguyên, môi trường; giấy Trang 24/7/2015
14147 Xử lý các số liệu, tài liệu đã thu thập được giấy Trang 24/7/2015
14148 Phân tích, đánh giá chất lượng các số liệu, tài liệu, bản đồ hiện có tại từng huyện đảo( giấy Trang 24/7/2015
14149 Phân tích các số liệu, tài liệu thu thập được, đánh giá xác định hiện trạng môi trường tại huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14150 Phân tích, đánh giá, xác định hiện trạng xử lý rác thải, nước thải tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14151 Phân tích, đánh giá, xác định hiện trạng suy thoái hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14152 Phân tích các hoạt động kinh tế - xã hội, các điều kiện khí tượng, thủy hải văn, đánh giá, xác định nguyên nhân suy thoái hệ sinh thái và đa dạng sinh học tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14153 Phân tích, đánh giá, xác định hiện trạng xói mòn bờ đảo tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14154 Phân tích, đánh giá các chế độ động lực (sóng, gió, nước dâng bão kết hợp triều cường) và vận chuyển bùn cát và phục vụ đánh giá cơ chế xói mòn bờ đảo cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14155 Tính toán, phân tích, xác định cơ chế vận chuyển bùn cát, biến đổi địa hình đáy và xói mòn bờ đảo cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14156 Phân tích, đánh giá, xác định các vấn đề về tài nguyên nước tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14157 Phân tích, đánh giá các vấn đề liên quan tới tài nguyên du lịch tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14158 Tổng quan các kết quả nghiên cứu nước ngoài về các kịch bản BĐKH và NBD giấy Trang 24/7/2015
14159 Phân tích các tài liệu, số liệu, kết quả nghiên cứu trong nước và ngoài nước về các phương pháp đánh giá tác động của BĐKH và NBD tới tài nguyên môi trường các đảo gần bờ và xa bờ giấy Trang 24/7/2015
14160 Tổng quan các kết quả nghiên cứu trong nước về các kịch bản BĐKH và NBD cho Việt Nam giấy Trang 24/7/2015
14161 Phân tích thống kê các số liệu khí tượng, hải văn và công cụ của Tổ chức bảo tồn sinh vật hoang dã (WWF), đánh giá mức độ, tính chất, xu thế BĐKH và NBD giấy Trang 24/7/2015
14162 Nghiên cứu, phân tích, lựa chọn phương pháp và mô hình tính toán xây dựng kịch bản BĐKH và NBD giấy Trang 24/7/2015
14163 Chuẩn bị số liệu phục vụ tính toán xây dựng các kịch bản BĐKH và NBD cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14164 Nghiên cứu, áp dụng mô hình số trị tính toán, xây dựng các kịch bản BĐKH (nhiệt độ nước, độ pH của nước) cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14165 Nghiên cứu, áp dụng mô hình số trị tính toán, xây dựng các kịch bản NBD kết hợp thiên tai cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14166 Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá tác động BĐKH và NBD tới tài nguyên và môi trường đất giấy Trang 24/7/2015
14167 Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá tác động BĐKH và NBD tới tài nguyên và môi trường nước giấy Trang 24/7/2015
14168 Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá tác động BĐKH và NBD tới tài nguyên vị thế giấy Trang 24/7/2015
14169 Phân tích, lựa chọn phương pháp đánh giá tác động BĐKH và NBD tới tài nguyên sinh vật và đa dạng sinh học, đặc biệt là các hệ sinh thái rạn san hô, thảm cỏ biển giấy Trang 24/7/2015
14170 Mô hình mô phỏng ngập lụt giấy Trang 24/7/2015
14171 Mô hình mô phỏng gia tăng xói lở bờ đảo giấy Trang 24/7/2015
14172 Mô hình đánh giá mức độ gia tăng xâm nhập mặn giấy Trang 24/7/2015
14173 Mô hình đánh giá mức độ gia tăng ô nhiễm môi trường giấy Trang 24/7/2015
14174 Mô hình đánh giá mức độ tổn thương tới hệ sinh thái rạn san hô và thảm cỏ biển giấy Trang 24/7/2015
14175 Mô hình đánh giá tổn thương về tài nguyên du lịch giấy Trang 24/7/2015
14176 Xử lý, thiết lập các số liệu địa hình của đảo Vân Đồn giấy Trang 24/7/2015
14177 Xử lý, thiết lập các số liệu địa hình của đảo Phú Quốc giấy Trang 24/7/2015
14178 Xử lý, thiết lập các số liệu địa hình của đảo Côn Đảo giấy Trang 24/7/2015
14179 Xây dựng các kịch bản thiên tai tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14180 Xử lý, thiết lập các số liệu thủy – hải văn tại đảo Vân Đồn giấy Trang 24/7/2015
14181 Xử lý, thiết lập các số liệu thủy – hải văn tại đảo Phú Quốc giấy Trang 24/7/2015
14182 Xử lý, thiết lập các số liệu thủy – hải văn tại đảo Côn Đảo giấy Trang 24/7/2015
14183 Tính toán mô phỏng theo các kịch bản (3 kịch bản*3 mô hình) giấy Trang 24/7/2015
14184 Tổng quan, đánh giá, tình hình sử dụng tài nguyên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các ảnh hưởng của chúng tới tài nguyên, môi trường 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14185 Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến tài nguyên đất 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14186 Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến tài nguyên nước 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14187 Phân tích, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến tài nguyên du lịch 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14188 Phân tích, đánh giá tình hình gia tăng xâm nhập mặn do NBD và tác động của nó tới môi trường 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14189 Phân tích, tính toán, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến hệ sinh thái rạn san hô tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14190 Phân tích, tính toán, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến hệ sinh thái cỏ biển tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14191 Phân tích, tính toán, đánh giá tác động của BĐKH và NBD đến các hệ sinh thái khác (bãi triều, vách đá v.v.) tại 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14192 Đánh giá tác động của NBD kết hợp với thiên tai đến các cơ sở hạ tầng xử lý nước thải, rác thải và gia tăng ô nhiễm môi trường 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14193 Đề xuất các giải pháp giảm thiểu BĐKH (phát triển trồng rừng, cỏ biển, sử dụng năng lượng sạch v.v.) cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14194 Đánh giá hiệu quả các giải pháp thích ứng đang được áp dụng tại các huyện đảo và hiệu quả của các giải pháp đó trong bối cảnh BĐKH. NBD theo các kịch bản. giấy Trang 24/7/2015
14195 Đề xuất sơ bộ các giải pháp thích ứng đối với tác động của BĐKH và NBD tới tài nguyên, môi trường đối với từng huyện đảo; Phân tích, đánh giá để xác định các giải pháp luôn có lợi, cần làm ngay cho 3 huyện đảo giấy Trang 24/7/2015
14196 Nghiên cứu, lựa chọn phương pháp phân tích chi phí – lợi ích của các giải pháp thích ứng giấy Trang 24/7/2015
14197 Thiết lập hàm sản lượng của từng giải pháp thích ứng được lựa chọn; giấy Trang 24/7/2015
14198 Thiết lập hàm thiệt hại của từng giải pháp thích ứng được lựa chọn; giấy Trang 24/7/2015
14199 Tính toán, đánh giá thiệt hại về tài nguyên; (tạm tính cho 6 giải pháp) giấy Trang 24/7/2015
14200 Tính toán, đánh giá thiệt hại về môi trường; (tạm tính cho 6 giải pháp) giấy Trang 24/7/2015
14201 Dự báo tình hình sử dụng tài nguyên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các ảnh hưởng của BĐKH và NBD tới tài nguyên, môi trường 3 huyện đảo sau 20 năm, 50 năm và 100 năm, theo các kịch bản đã được công bố giấy Trang 24/7/2015
14202 Phiếu điều tra giấy Phiếu 24/7/2015
14203 Bản đồ gia tăng xói lở do tác động của BDKH và NBD theo các kịch bản (3 kịch bản) giấy Tờ 24/7/2015
14204 Báo cáo tổng kết dự án giấy Trang 24/7/2015