Tên dự án

CSDL dầu khí

Thuộc dự án Chính Phủ

Xây dựng, hệ thống hoá cơ sở dữ liệu biển quốc gia về các kết quả điều tra cơ bản điều kiện tự nhiên, tài nguyên và môi trường các vùng biển Việt Nam

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2011

Năm kết thúc

2012

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-07.006

Người nhập số liệu

Huyền

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (198)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
8455 Bản đồ hoạt động dầu khí toàn thềm Bản đồ hoạt động dầu khí toàn thềm .mxd Mảnh 1/1.000.000
8456 2D_Iskatel Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8457 2D_Mandrel Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8458 2D_Pvep07_tc Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8459 2D_Pvep08_pk Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8460 2D_Pvep_pgs08_pkb Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8461 2D_Seas95 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8462 2D_Tc93 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8463 2D_Tf96_svn Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8464 2D_Vs79_svn Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/250.000
8465 3D_POGO06_124 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8466 3D_ONGC07_127 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8467 2D_Redriver Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8468 2D_Geco93 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8469 2D_Malugin Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8470 2D_Pvep_pgs08 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8471 2D_Tf96_add Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8472 2D_Wa74_hs Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8473 2D_Wa74_ncs Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8474 2D_Wa74_pkb Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8475 2D_Cnooc_namhai05 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/100.000
8476 2D_Nopec93 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/50.000
8477 2D_Pidc05 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/50.000
8478 2D_Fi90_SW Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/50.000
8479 2D_Malay_thochu Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/50.000
8480 2D_Phuquoc Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/50.000
8481 2D_DE74_15 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8482 2D_DE78_15 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8483 2D_Mo74_cl Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8484 2D_Pn91_01 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8485 2D_Pn93_01 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8486 2D_Pn95_01 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8487 2D_PV78_cl Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8488 2D_Salamamder08_DBSCL01 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8489 2D_Vinhchau_25_31 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8490 2D_Vs84_cl Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8491 2D_BP93_612 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8492 2D_BV74_28 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8493 2D_Eo89_21 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8494 2D_Ip90_22 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8495 2D_Mitra08 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8496 2D_ON89_612 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8497 2D_Pc90_20 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8498 2D_Pe92_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8499 2D_Pv78_11_o20n Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8500 2D_TC95 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8501 2D_TC98 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8502 2D_PK-TC03 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8503 2D_Pv96_109 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8504 2D_Bh91_120 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8505 2D_Binhminh Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8506 2D_Bp89_118 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8507 2D_Bp91_118 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8508 2D_Ip90_115 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8509 2D_Om93_104 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8510 2D_Petronas07_102_106 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8511 2D_Pv80_hnb Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8512 2D_Pv99_107 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8513 2D_Sc91_111 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8514 2D_Sh89_112 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8515 2D_To89_106 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8516 2D_To90_106 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8517 2D_Vgp08 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8518 2D_Vs83_112 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8519 2D_Fi92_a Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8520 2D_Fi92_MH Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8521 2D_Fi97_46 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/25.000
8522 3D_Santos07_101_100 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8523 3D_PIDC03_103_107 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8524 3D_VGP05_112 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8525 3D_ONGC07_128 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8526 3D_CL_LS04_15-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8527 3D_CL99_15-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8528 3D_Phuquy08_15-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8529 3D_Cuulong01_15-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8530 3D_Thanglong05_15-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8531 3D_Hoanvu01_09-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8532 3D_Hoanglong-Conoco90_16-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8533 3D_Phuquy08_16-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8534 3D_Shell82-SV Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8535 3D_Premier07_12E Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8536 3D_MJC94 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8537 3D_Idemisu05 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8538 3D_BP94_LTLD Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8539 3D_UNOCAL98 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8540 3D_FINA97 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8541 2D_Cuulong04 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8542 2D_Eo89_17 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8543 2D_Eo94_17 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8544 2D_JV95_15-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8545 2D_Jv95-vd Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8546 2D_Salamander08_31 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8547 2D_Vs81_15 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8548 2D_Vs87_1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8549 2D_Vs93_9 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8550 2D_Ae92_5_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8551 2D_Ae95_5_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8552 2D_Ae96_5_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8553 2D_Ag78_4 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8554 2D_Ag78_12 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8555 2D_As93_4_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8556 2D_Bg93_4_1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8557 2D_BP92_5_2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8558 2D_BP92_612 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8559 2D_Co95_12W Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8560 2D_ES73_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8561 2D_Idemitsu05 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8562 2D_Idemitsu07 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8563 2D_Idemitsu08 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8564 2D_KC_05 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8565 2D_LA92_4-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8566 2D_LA93_4-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8567 2D_Ma74_20 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8568 2D_MJ94_5-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8569 2D_Mo74_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8570 2D_Mo74_5 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8571 2D_Ox95_4-3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8572 2D_Pc90_3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8573 2D_Pe94_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8574 2D_Pr74_4 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8575 2D_Pr74_6 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8576 2D_Pr74_12 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8577 2D_Primieroil04 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8578 2D_Primieroil06 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8579 2D_Pv78_14_o19n Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8580 2D_PV78_21 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8581 2D_Sh92_10 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8582 2D_To92_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8583 2D_To95_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8584 2D_Vamex04 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8585 2D_Vn19 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8586 2D_VS85_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8587 2D_VS87_5tl Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8588 2D_VS87_10 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8589 2D_VS88_04 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8590 2D_VS88_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8591 2D_VS90_5tl Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8592 2D_Pvep08_122 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8593 2D_TC06_06CP Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8594 2D_Az95_hnb Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8595 2D_Az97_hnb Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8596 2D_Id93_102 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8597 2D_Pv95_113 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8598 2D_Pv98_107 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8599 2D_Pv08_122 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8600 2D_Sh91_112 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8601 2D_Vs83_102 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8602 2D_Un97_B Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/10.000
8603 3D_Petronas05_102 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8604 3D_PVEP08_103_107 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8605 3D_VGP05_113 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8606 3D_PNAS95 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8607 3D_JVPC95_Phuongdong Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8608 3D_JVPC95_Vungdong Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8609 3D_Thanglong08_15-2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8610 3D_JVPC95-Rangdong Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8611 3D_VSP03_09-1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8612 3D_VS92-BH Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8613 3D_VS93-96-DR Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8614 3D_VRJ02_09-3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8615 3D_VSP04_17 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8616 3D_VRJ02_09-3 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8617 3D_EOE95 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8618 3D_VSP07_04-3A Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8619 3D_VS91-DR Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8620 3D_Total95 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8621 3D_Conson06_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8622 3D_PEDCO93_3D Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8623 3D_PEDCO93 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8624 3D_Premieroil_12E Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8625 3D_Pearl07_06_94 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8626 3D_VSP07_04-3B Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8627 3D_VSP07_04-3C Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8628 3D_BP96-HT Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8629 3D_AEDC94 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8630 3D_BP93-KC Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8631 3D_BP93 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8632 3D_BP93-3D1 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8633 3D_IPL96_CAA Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8634 3D_Truongson04_46 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8635 2D_Eo89_dd Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8636 2D_Vs85_BH Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8637 2D_Vs87_9bh Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8638 2D_Vs87_bd Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8639 2D_Vs87_td Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8640 2D_Vs88_9bh Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8641 2D_Vs96_9r Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8642 2D_Pe96_11 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8643 2D_Ut74_10 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8644 2D_Quad08_hn2 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8645 2D_Sh90_112 Bản đồ khảo sát địa chấn trên biển .mxd Mảnh 1/5.000
8646 Phương án công tác thăm dò trọng lực vùng rìa đông bắc miền võng Hà Nội Đoàn địa chất 36 *DOC và *PDF Trang 1968
8647 Công tác thăm dò địa chất bằng phương pháp liên kết sóng khúc xạ trong miền võng Hà Nội Đoàn địa chất 36 *DOC và *PDF Trang 1969
8648 Công tác đo đạc trọng lực vùng Kiến Xương - Tiền Hải tỷ lệ 1/25.000 và 1/10.000 Đoàn địa chất 36 *DOC và *PDF Trang 1974
8649 Báo cáo kết quả công tác thành lập bản đồ nền thềm lục địa VBB tỷ lệ 1/200.000 Công ty Địa Vật lý *DOC và *PDF Trang 1998
8650 Báo cáo tổng kết phương án thăm dò trọng lực vùng Minh Hải và An Giang tỷ lệ 1/100.000 Đoàn Dầu khí Cửu Long *DOC và *PDF Trang 1979
8651 Phương án công tác trọng lực trắc lượng diện tích tỷ lệ 1/50.000 Đoàn địa chất 36F *DOC và *PDF Trang 1971
8652 Phương án công tác thăm dò địa chấn bằng phương pháp thu sóng phản xạ vùng Nam Đông Quan tỷ lệ 1/50.000 Đoàn địa chất 36 S *DOC và *PDF Trang 1974