Tên dự án

Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam

Thuộc dự án Chính Phủ

Đơn vị thực hiện

Năm bắt đầu

2007

Năm kết thúc

2011

Kinh phí dự án

Thời gian giao nộp sản phẩm

27/01/2015

Tỉ lệ dữ liệu điều tra

Thông tin thêm

Mã thư viện

CP47-10.008

Người nhập số liệu

Hằng

Giá

Danh mục tài liệu thuộc dự án (2)

ID Tên tài liệu Thông tin tài liệu Định dạng Đơn vị Tỉ lệ Thông tin khác
13471 Báo cáo tổng hợp Dự án: “Đánh giá tiềm năng dầu khí trên vùng biển và thềm lục địa Việt Nam” Trang
13472 Tóm tắt báo cáo dự án Trang