Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Quyết định số 14/QĐ-TCBHĐVN ngày 23 tháng 01 năm 2013 về việc công nhận kết quả Dự án chuyên môn hoàn thành Dự án “Nghiên cứu, đề xuất việc Việt Nam tham gia các điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu”.

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu