Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Nghiên cứu các quyền và nghĩa vụ của OPRC 1990 đối với Việt Nam và ngược lại

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu