Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đánh giá mức độ phù hợp của OPRC 1990 so với các điều ước quốc tế khác liên quan đến ứng phó, giải quyết hậu quả ô nhiễm do tràn dầu mà Việt Nam đã tham gia

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu