Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đánh giá mức độ phù hợp về tổ chức, hoạt động của hệ thống giám sát, phát hiện, ứng phó, khắc phục dầu tràn tại Việt Nam theo quy định của OPRC 1990 và đề xuất các giải pháp kiện toàn

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu