Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đánh giá quy định của OPRC 1990 so với Luật pháp và sự phù hợp với điều kiện của Việt Nam, khả năng áp dụng toàn bộ hay một phần của Công ước quốc tế OPRC 1990

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu