Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng quan quá trình hình thành, nội dung của OPRC 1990 về chuẩn bị, sẵn sàng ứng phó và hợp tác đối với ô nhiễm dầu

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu