Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Nghiên cứu các thủ tục, trình tự liên quan đến đề xuất Việt Nam tham gia điều ước quốc tế về ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu