Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo năng lực, điều kiện và thực trạng hoạt động ứng phó, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu trên biển của Việt Nam làm cơ sở đề xuất tham gia các điều ước quốc tế

Thông tin chi tiết

Định dạng

.doc

Đơn vị tính

Quyển

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu