Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ phân bố và dự báo khoáng sản (Ilmenit, Zircon và vật liệu xây dựng vùng biển Thạch Hội - Vũng Áng (0-15m nước)

Thông tin chi tiết

Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2004

File tài liệu

Liên kết dữ liệu