Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ lịch sử nghiên cứu địa chất khoáng sản địa chất môi trường đới duyên hải Hà Tĩnh

Thông tin chi tiết

Điều tra nguồn tài nguyên khoáng sản ilmenit - zircon vật liệu xây dựng và hiện trạng môi trường đới duyên hải tỉnh Hà Tĩnh

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/650.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu