Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tiềm năng dầu khí lô 11.1

Thông tin chi tiết

Thông số tính và trữ lượng tiềm năng các lô

Định dạng

Đơn vị tính

Bảng

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu