Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tiềm năng dầu khí lô 04-3

Thông tin chi tiết

Thông số tính và trữ lượng tiềm năng các lô

Định dạng

Đơn vị tính

Bảng

Số lượng

1

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu