Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất tuyến MDA43, MDA45, MDA49, MDA53, MDA61, MDA69, MDA81 khu Đức Minh - vùng Mộ Đức - Quảng Ngãi

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

Ngang 1/2.000; đứng 1/500

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu