Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Tuyến S20 – Thời gian sinh dầu và khí tại giếng khoan 04-1-ST-1X

Thông tin chi tiết

Mặt cắt thể hiện đá mẹ, độ trưởng thành và dịch chuyển dầu khí

Định dạng

Đơn vị tính

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu