Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt tướng đá-môi trường trầm tích tuyến S21

Thông tin chi tiết

Mặt cắt tướng đá-môi trường trầm tích

Định dạng

Đơn vị tính

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu