Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt hệ thống dầu khí tuyến 4754

Thông tin chi tiết

Mặt cắt địa chất-địa vật lý thể hiện hệ thống dầu khí

Định dạng

Đơn vị tính

Số lượng

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu