Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chấn tuyến 92bp-2730 qua cấu tạo Quang Thạch, lô 05-2

Thông tin chi tiết

Trích đoạn 50 mặt cắt địa chấn qua cấu tạo triển vọng

Định dạng

Đơn vị tính

Mặt cắt

Số lượng

1

Tỉ lệ

Phi tỷ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu