Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt qua cấu tạo triển vọng 130.C

Thông tin chi tiết

Trích đoạn 50 mặt cắt địa chấn qua cấu tạo triển vọng

Định dạng

Đơn vị tính

Mặt cắt

Số lượng

1

Tỉ lệ

Phi tỷ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu