Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chấn qua phía ĐN bể

Thông tin chi tiết

Mặt cắt địa chấn minh giải các tầng

Định dạng

Đơn vị tính

Mặt cắt

Số lượng

1

Tỉ lệ

Phi tỷ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu