Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ tài liệu thực tế vùng sông cầu - Phú Yên

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/25.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu