Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chấn tuyến 26293493-SM

Thông tin chi tiết

Mặt cắt địa chấn minh giải các tầng

Định dạng

Đơn vị tính

Mặt cắt

Số lượng

1

Tỉ lệ

Phi tỷ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu