Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Cột địa tầng tổng hợp phía Tây bể Nam Côn Sơn

Thông tin chi tiết

Cột địa tầng tổng hợp

Định dạng

Đơn vị tính

CĐT

Số lượng

1

Tỉ lệ

Phi tỷ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu