Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ phân bố các cấu tạo triển vọng tầng Miocen muộn

Thông tin chi tiết

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu