Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ đẳng thời nóc Móng

Thông tin chi tiết

Định dạng

.pdf

Đơn vị tính

Bản vẽ

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/500.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2011

File tài liệu

Liên kết dữ liệu