Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mặt cắt địa chất các tuyến T.58, T.65, T.09

Thông tin chi tiết

Đánh giá triển vọng sa khoáng ven biển từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

ngang1/2000; đứng 1/200

Thuộc dự án

Thông tin khác

2008

File tài liệu

Liên kết dữ liệu