Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Thiết đồ lỗ khoan

Thông tin chi tiết

Đề án Điều tra địa chất, tìm kiếm khoáng sản rắn biển ven bờ (0-30m nước) Việt Nam

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

37

Tỉ lệ

1/100

Thuộc dự án

Thông tin khác

1991-2001

File tài liệu

Liên kết dữ liệu