Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Mũi Dinh

Thông tin chi tiết

Khu 3 Các điểm cơ sở lãnh Hải

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu