Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ vị trí cảng biển, tỷ lệ 1/10.000

Thông tin chi tiết

CSDL an ninh biển

Định dạng

.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

25

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu