Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo theo 5 vùng (05 báo cáo)

Thông tin chi tiết

Các báo cáo thuyết minh tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá, quy hoạch sử dụng đất vùng ven biển và các hải đảo (theo 5 vùng cả nước)

Định dạng

.Doc, PDF

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

1000

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu