Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Đĩa CD ghi số liệu

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

đĩa

Số lượng

3

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu