Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo đánh giá trữ lượng tiềm năng nước dưới đất trên phạm vi vùng ven biển và hải đảo tỉnh Thái Bình

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

31

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu