Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, đánh giá nguồn nước dưới đất vùng ven biển và các hải đảo.

Thông tin chi tiết

Định dạng

Đơn vị tính

Trang

Số lượng

316

Tỉ lệ

Thuộc dự án

Thông tin khác

File tài liệu

Liên kết dữ liệu