Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

FA72C (F-48-72-C)

Thông tin chi tiết

Quảng Ninh - Hải Phòng 2004

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2004

File tài liệu

Liên kết dữ liệu