Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

D-49-2-B

Thông tin chi tiết

Da Nang - Quang Ngai - 2002

Định dạng

.dgn; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/50.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2002

File tài liệu

Liên kết dữ liệu