Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Sơ đồ đồ thị trường phóng xạ mỏ titan sa khoáng Kỳ Xuân - Hà Tĩnh.

Thông tin chi tiết

Tìm kiếm đánh giá quặng Titan sa khoáng ven biển Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Định dạng

.wor;.mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

1

Tỉ lệ

1/10000

Thuộc dự án

Thông tin khác

1992

File tài liệu

Liên kết dữ liệu