Thông tin chi tiết tài liệu

Tên tài liệu

Bản đồ địa chất môi trường đới khô và bán khô Nha Trang - Bình Thuận

Thông tin chi tiết

Nghiên cứu đánh giá đặc điểm ĐC môi trường đới khô và bán khô từ Nha Trang đến Bình Thuận

Định dạng

.wor; .mxd

Đơn vị tính

Mảnh

Số lượng

3

Tỉ lệ

1/100.000

Thuộc dự án

Thông tin khác

2002

File tài liệu

Liên kết dữ liệu